วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน/ลูกจ้าง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นเกี่ยวกับบทบาทการนำองค์กรของผู้บริหารระดับสูงและการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน/ลูกจ้าง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นเกี่ยวกับบทบาทการนำองค์กรของผู้บริหารระดับสูงและการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

3,500,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,117,300.00

วันที่ประกาศ : 24 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content