วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานลายเซ็นดิจิทัล (Digital signature) เพื่อรองรับการซื้อประกันภัยผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานลายเซ็นดิจิทัล (Digital signature) เพื่อรองรับการซื้อประกันภัยผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,584,770.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,584,670.00

วันที่ประกาศ : 10 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content