วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานป้องกันการฟอกเงิน ให้รองรับการรายงานธุรกรรมและตรวจจับรายการธุรกรรมทางการเงิน (Transaction Monitoring) ตามข้อกำหนดในปัจจุบันของสำนักงาน ปปง. โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานป้องกันการฟอกเงิน ให้รองรับการรายงานธุรกรรมและตรวจจับรายการธุรกรรมทางการเงิน (Transaction Monitoring) ตามข้อกำหนดในปัจจุบันของสำนักงาน ปปง. โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

15,992,159.90

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

15,992,159.90

วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content