วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาออกแบบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ธนาคารเพื่อสังคม” ให้เป็นกลไกหลักในการดำเนินธุรกิจ การขับเคลื่อนกระบวนการ และการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก (GSB Transformation) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาออกแบบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ธนาคารเพื่อสังคม” ให้เป็นกลไกหลักในการดำเนินธุรกิจ การขับเคลื่อนกระบวนการ และการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก (GSB Transformation) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

20,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

10,360,998.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content