วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ด่วนที่สุด หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ นร.๐๕๐๕/ว๙๐ เรื่อง การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป

ด่วนที่สุด หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ นร.๐๕๐๕/ว๙๐ เรื่อง การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content