วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาและปรับปรุุงระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับการรายงานชุดข้อมูล (Data Set) ตามมาตรฐาน TFRS9 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน

จ้างพัฒนาและปรับปรุุงระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับการรายงานชุดข้อมูล (Data Set) ตามมาตรฐาน TFRS9 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน

วงเงินงบประมาณ

4,632,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2564