วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาระบบงานรองรับ TFRS 17

จ้างที่ปรึกษาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาระบบงานรองรับ TFRS 17

วงเงินงบประมาณ

27,250,000.00

วันที่ประกาศ : 3 มี.ค. 2565
Skip to content