วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองการคำนวณการด้อยค่า (ECL Model) ตามมาตรฐาน TFRS 9 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแบบจำลองการคำนวณการด้อยค่า (Expect Credit Loss Model : ECL Model) ตามมาตรฐาน TFRS ๙

จ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองการคำนวณการด้อยค่า (ECL Model) ตามมาตรฐาน TFRS 9 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแบบจำลองการคำนวณการด้อยค่า (Expect Credit Loss Model : ECL Model) ตามมาตรฐาน TFRS ๙

วงเงินงบประมาณ

17,917,479.66

วันที่ประกาศ : 2 ก.พ. 2564