วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อตรวจสอบประมาณการทางการเงิน โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,846.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อตรวจสอบประมาณการทางการเงิน โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,846.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

499,846.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

499,846.50

วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 2565
Skip to content