วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจ การวัดและประเมินผลภาพรวมของแบรนด์ (Brand Health Check) และการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ดิจิทัลแบงกิ้ง (Digital Banking) ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารในกลุ่มเป้าหมาย การรับรู้ข่าวสารของธนาคารในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดทำรายงานแสดงความคุ้มค่าการใช้งบประมาณโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน (Return of investment) ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา

จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจ การวัดและประเมินผลภาพรวมของแบรนด์ (Brand Health Check) และการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ดิจิทัลแบงกิ้ง (Digital Banking) ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารในกลุ่มเป้าหมาย การรับรู้ข่าวสารของธนาคารในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดทำรายงานแสดงความคุ้มค่าการใช้งบประมาณโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน (Return of investment) ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา

วงเงินงบประมาณ

4,500,000.00

วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 2565