banner banner

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สลากออมสิน

  • รางวัลพิเศษ มูลค่า 50 ล้านบาท สำหรับผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี และสลากออมสินพิเศษ 2 ปี

  • ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สลากออมสินพิเศษ 1 ปี

  • ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

  • ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

  • ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สลากออมสินพิเศษ 2 ปี

  • 1 Year GSB Special Salak (Youth Salak) Sales Sheet

  • 1-Year GSB Special Digital Salak Sales Sheet

  • 2-Year GSB Special Premium Savings Certificate Sales Sheet

  • 2-Year GSB Special Digital Salak Sales Sheet

Skip to content