สลากออมสิน

banner banner

รางวัลพิเศษของขวัญปีใหม่สำหรับผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี และสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก) ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

 

ออกรางวัลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
รางวัลละ 1,000,000 บาท จำนวน 31 รางวัล

 

ลำดับ ชื่อ งวดที่ หมวด เลขที่ จังหวัด
1 คุณกวินา 249 D 4350870 กรุงเทพมหานคร
2 คุณเสาร์ 248 H 1310537 สระบุรี
3 คุณรวินท์มาศ 248 Q 2070933 เชียงราย
4 คุณนัทยา 250 5759926 กรุงเทพมหานคร
5 คุณนรีนุช 249 1239657 สมุทรปราการ
6 คุณอุดมสิน 249 4043569 จันทบุรี
7 คุณวรรณวิมล 250 3333343 กรุงเทพมหานคร
8 คุณพรรณี 249 F 6077623 กรุงเทพมหานคร
9 คุณสังเวียน 250 2191190 ระยอง
10 คุณวิทยา 249 A 1152561 กรุงเทพมหานคร
11 คุณดนัย 249 Y 3859576 กรุงเทพมหานคร
12 คุณอรทัย 250 3869034 กรุงเทพมหานคร
13 คุณอนัญญา 249 S 6545866 นครราชสีมา
14 คุณสุริศา 250 9803471 กรุงเทพมหานคร
15 คุณมะลิ 249 7056257 สุราษฎร์ธานี
16 คุณจินดา 249 O 9410388 กรุงเทพมหานคร
17 คุณสมพิศ 248 R 2997853 กรุงเทพมหานคร
18 คุณพรพิมล 248 W 0595581 ชัยนาท
19 คุณนพรัตน์ 245 O 4585786 กรุงเทพมหานคร
20 คุณชาญชัย 245 2338843 กรุงเทพมหานคร
21 คุณจิรพัฒน์ 248 V 5640470 นนทบุรี
22 คุณศุภาณัน 249 G 9427485 ปทุมธานี
23 คุณเอ็นดู 250 8909549 กรุงเทพมหานคร
24 คุณจริยา 245 2141191 ตรัง
25 คุณพงษ์เพชร์ 248 Z 2431442 กรุงเทพมหานคร
26 คุณนิจติยา 245 7810417 ขอนแก่น
27 คุณมัลธินี 248 O 1942080 เชียงราย
28 คุณไตรภูมิ 248 X 8515416 กรุงเทพมหานคร
29 คุณอนงค์ 250 3880037 สงขลา
30 คุณนุสรา 249 Y 3927539 ปทุมธานี
31 คุณมณเฑียร 245 L 5830091 สมุทรปราการ
Skip to content