banner banner

บัตรเดบิตแบบมีความคุ้มครอง

จุดเด่นบัตรเดบิต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • ใช้รับสิทธิความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ หรือค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 180 วัน)
 • ใช้ถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในประเทศ/ต่างประเทศ
 • ใช้ฝากเงินสดที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ธนาคารออมสิน
 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ทุกร้านค้าทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย VISA / Mastercard และ ร้านค้านั้นรับบัตร
 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ใช้โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร
 • ใช้ซื้อสลากออมสินที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ใช้โอนเงินภายในธนาคารที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ใช้โอนเงินภายในบัตร
 • ใช้ทำธุรกรรมอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ ภายในวงเงินการใช้บัตรตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  (กรณีสมัครบัตรใหม่) 100 บาท
ค่าประกันภัยรายปีและต้นทุนดำเนินการของธนาคาร 200 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
รวมค่าธรรมเนียม

500 บาท

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา มีอายุครบ  12  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  70  ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอใช้บริการบัตร
 • เป็นบุคคลมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต มาก่อนการสมัครบัตร
 • 1 ท่าน สมัครบัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์ ได้ 1 บัตร เท่านั้น

เอกสารการสมัครบัตร

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

(1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

(2) สำเนาใบมรณบัตร

(3) สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลย้อนหลังทั้งหมด (ถ้ามี)

(4) สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบัญนิติเวช หรือ ตำรวจพื้นที่ ซึ่งมีสองหน้า (ด้านหน้าและด้านหลัง) ให้เจ้าหน้าที่เซ็นรับรอง

(5) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับรองสำเนา

(6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับ“ตาย” ของผู้ถือบัตร (กรณีผู้ถือบัตรเป็นคนต่างชาติ ให้ใช้เอกสารแสดงตนที่ใช้ในการสมัครบัตรในครั้งแรก)

(7) เอกสารคำขอใช้บัตรฯ และได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคาร (ถ้ามี)

 

กรณีสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

(1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

(2) ใบรายงานแพทย์ และหรือ/ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ สูญเสียอวัยวะ

(3) ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน  (ผู้ถือบัตร)

    (กรณีผู้ถือบัตรเป็นคนต่างชาติ ให้ใช้เอกสารแสดงตนที่ใช้ในการสมัครบัตรในครั้งแรก)

(5) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว) โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับรองสำเนา

(6) เอกสารคำขอใช้บัตรฯ และได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคาร (ถ้ามี)

(7) ภาพถ่ายปัจจุบัน

 

กรณีการเรียกร้องค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (มีระยะเวลาการรอคอย 180 วันแรก)

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • ประวัติการรักษา
 • สำเนาหนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับ “ตาย” ของผู้ถือบัตร

(กรณีผู้ถือบัตรเป็นคนต่างชาติ ให้ใช้เอกสารแสดงตนที่ใช้ในการสมัครบัตรในครั้งแรก)

 • เอกสารคำขอใช้บัตรฯ และได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคาร (ถ้ามี)

 

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าสินไหมทดแทน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจธนาคาร 1 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736

Skip to content