วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > อื่นๆ > แต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในใบหุ้นกู้ธนาคารออมสิน > การแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในใบหุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565

การแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในใบหุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565

Skip to content