banner banner
หน้าหลัก > บริการออนไลน์ > Mobile Banking > GSB NOW > บัตรเครดิต / สินเชื่อบัตรเงินสด

บัตรเครดิต / สินเชื่อบัตรเงินสด

บัตรเครดิต

4 แจ้งเตือนยอดใช้จ่านผ่านบัตรเครดิต

  • แจ้งเตือนเมื่อใช้จ่าย และ Due Alert

  • ตรวจสอบรายการใช้จ่่าย วงเงินคงเหลือและยอดค้างชำระ

  • แลกคะแนนสะสม

  • เปิดใช้งานบัตร และยกเลิกบัตร

  • สร้างบาร์โค้ดเพื่อชำระเงิน

สินเชื่อบัตรเงินสด

4 1

  • แจ้งเตือนเมื่อใช้จ่าย และ Due Alert

  • ตรวจสอบรายการใช้จ่่าย วงเงินคงเหลือและยอดค้างชำระ

  • เปิดใช้งานบัตร และยกเลิกบัตร

  • สร้างบาร์โค้ดเพื่อชำระเงิน

Skip to content