banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมแสดงพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565     

ออมสินร่วมแสดงพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565     

6 ก.ย. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินโดยคุณอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 “ผู้นำ… กับการปราบโกง” ซึ่งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาชนจัดขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้คนในสังคมเล็งเห็นถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย พร้อมสร้างความร่วมมือเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไป ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ      

 ในการนี้ ยังได้ร่วมรับฟังการเสวนา “ผู้นำ…กับการปราบโกง” ซึ่งมีคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการเสวนาแสดงพลัง แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความมุ่งมั่นของกระทรวงการคลังในการป้องกันและปราบการการคอร์รัปชัน ร่วมกับผู้นำระดับจังหวัดและท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ด้วย

 

 

Skip to content