banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > Together, We’re Strong หอการค้ารวมพลัง ออมสินยกระดับ SMEs ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Together, We’re Strong หอการค้ารวมพลัง ออมสินยกระดับ SMEs ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

16 พ.ย. 2562

    เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินจัดงาน “Together, We’re Strong หอการค้ารวมพลัง ออมสินยกระดับ SMEs ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ และเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัด ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศทุกมิติอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ภาคตะวันตก อันจะช่วยยกระดับ SMEs ไทยให้สามารถฟื้นฟู ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีพันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีคุณวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ คุณวิจารณ์ปรีดา อิสรารีย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ตลอดจนหน่วยงานภาคีพันธมิตร เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. ประจวบคีรีขันธ์

Skip to content