banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปรับเวลาการให้บริการสาขาทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปรับเวลาการให้บริการสาขาทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)

13 ก.ค. 2564

S 13902058

Skip to content