banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบงานบัตรเครดิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ใน14 เมษายน 2566 เวลา 02.30 – 05.30 น.

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบงานบัตรเครดิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ใน14 เมษายน 2566 เวลา 02.30 – 05.30 น.

4 เม.ย. 2566

14 04 2566 ปิด Credit Card

Skip to content