banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลรางวัลพิเศษ โครงการส่งเสริมการออมสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ครั้งที่ 2

ประกาศผลรางวัลพิเศษ โครงการส่งเสริมการออมสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ครั้งที่ 2

30 ธ.ค. 2564

รางวัลพิเศษ สลากออมสินพิเศษ 2 ปี 

ฝากระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2564

 

ครั้งที่ 2 ออกรางวัลวันที่ 30 ธันวาคม 2564

จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

ลำดับ งวด หมวด เลขรางวัล
1 216 0095402
2 214 G 9190528
3 214 7286526
4 214 F 4447874
5 214 9881494
6 216 S 5604446
7 214 8820413
8 214 2617208
9 216 H 8903191
10 216 K 3909734

 

ครั้งที่ 1 ออกรางวัลวันที่ 1 ธันวาคม 2564

จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

ลำดับ งวด หมวด เลขรางวัล
1 216 4383856
2 214 1047294
3 214 X 3724715
4 216 7039503
5 214 6736771
6 214 Z 1897635
7 214 2838660
8 216 6627986
9 214 U 8116555
10 214 5471519

 

Skip to content