banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคและจองบูชา พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า พระพุทธบรมครูแห่งการแพทย์

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคและจองบูชา พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า พระพุทธบรมครูแห่งการแพทย์

18 พ.ค. 2565

เพื่อนำรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Download

 

Skip to content