banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ธนาคารออมสิน

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ธนาคารออมสิน

30 ธ.ค. 2564

ในปี 2564 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ธนาคารออมสิน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธาน  และกรรมการ จำนวน 18 คน ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จำนวน 9 คน ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน เป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 9 คน และรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ โดยมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารออมสิน นายจ้าง และลูกจ้าง

Skip to content