banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสินมอบเงินขวัญถุงเด็กเกิดในวันออมสิน 1 เมษายน 2565

ธนาคารออมสินมอบเงินขวัญถุงเด็กเกิดในวันออมสิน 1 เมษายน 2565

29 มี.ค. 2565

เงินขวัญถุง

 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. ธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2565 “วันออมสิน” จำนวนเงิน 500 บาทต่อราย

2. ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิม มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 เป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.
2.2 บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย
2.3 ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม มีดังนี้
3.1 ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก
3.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนไว้
3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

4. ธนาคารจะนำเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร

Skip to content