banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สมาคมธนาคารไทย : ขอแจ้งแผนการปรับปรุงระบบกลางการโอนเงินและการชำระเงินข้ามธนาคาร (พร้อมเพย์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

สมาคมธนาคารไทย : ขอแจ้งแผนการปรับปรุงระบบกลางการโอนเงินและการชำระเงินข้ามธนาคาร (พร้อมเพย์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

4 มี.ค. 2566

แจ้งปิดระบบ

Skip to content