banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสินลงนามประกาศเจตจำนง “การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน (Sustainable Thailand)”

ธนาคารออมสินลงนามประกาศเจตจำนง “การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน (Sustainable Thailand)”

27 ก.ย. 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เป็นสักขีพยานการลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ “Sustainable Thailand 2021 : Sustainable Investing, Sustainable Banking” จำนวน 43 หน่วยงาน จากธนาคาร 25 แห่ง บลจ. 25 แห่ง และสมาคม 5 แห่ง เพื่อสนับสนุนการนำหลักการการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (PRI) และหลักการการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ (PRB) มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับภูมิภาค และระดับโลก

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน โดยคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ได้ลงนามร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐอีก 4 แห่ง ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คุณสัณฐานฯ ได้เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “How does Sustainability fit into Today’s Business Strategy for Thai Banks?” ด้วย

 

Skip to content