banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

29 เม.ย. 2565

S 25043055 1087x1536

 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ธนาคารออมสินมีความมุ่งมั่นเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Banking) ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่กระทำการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคาร และเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จึงขอประกาศเจตจำนงการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

Skip to content