banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสินได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน : AA ระดับสูงสุด 4 ปีต่อเนื่อง ด้วยคะแนน 98.58

ธนาคารออมสินได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน : AA ระดับสูงสุด 4 ปีต่อเนื่อง ด้วยคะแนน 98.58

1 ส.ค. 2565

Ita

 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยธนาคารออมสินได้รับผลการประเมิน ITA ระดับผลการประเมิน (Rating Score) : AA ระดับสูงสุด 4 ปีต่อเนื่อง ด้วยคะแนน 98.58

Skip to content