banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสินได้รับผลการประเมิน ITA ปี 2563 ในระดับผลการประเมิน AA ด้วยคะแนน 97.19

ธนาคารออมสินได้รับผลการประเมิน ITA ปี 2563 ในระดับผลการประเมิน AA ด้วยคะแนน 97.19

29 ก.ย. 2563

Skip to content