banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2564 ในระดับผลการประเมิน (Rating Score) : AA ระดับสูงสุด ด้วยคะแนน 98.85 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ธนาคารออมสิน ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2564 ในระดับผลการประเมิน (Rating Score) : AA ระดับสูงสุด ด้วยคะแนน 98.85 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

27 ส.ค. 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยธนาคารออมสินได้รับผลการประเมิน ITA ระดับผลการประเมิน (Rating Score) : AA ด้วยคะแนน 98.85 ซึ่งสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดขึ้นเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

S 15409417

Skip to content