banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศชั่วคราวเพื่อพัฒนาระบบการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 – 12.30 น.

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศชั่วคราวเพื่อพัฒนาระบบการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 – 12.30 น.

18 มิ.ย. 2564

24 06 2564 ปิด Ria Money Tranfer

Skip to content