banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ธนาคารออมสิน ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

7 เม.ย. 2566

17926082454289

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประกาศนโยบาย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อยืนยันเจตนารมณ์เป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Skip to content