banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมงานเสวนาวิชาการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม : Innovative CSR

ออมสินร่วมงานเสวนาวิชาการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม : Innovative CSR

5 ก.ค. 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ธนาคารออมสินโดยคุณบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานเสวนาวิชาการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม : Innovative CSR ซึ่งคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สุทธิ สุนทรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คุณนำพล โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคุณแอนนา เสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022 ร่วมการเสนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับบทบาทผู้นำการพัฒนาที่ยั่งยืนในการยกระดับเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมทางสังคมของภาคส่วนต่างๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Skip to content