banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > Innovation Club by GSB Startup มรภ.กำแพงเพชร

Innovation Club by GSB Startup มรภ.กำแพงเพชร

22 พ.ย. 2562

    เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดพื้นที่โครงการ GSB Innovation Club ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โดยมีคุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start upคุณศิริมา อภินันทนกูล ผู้อำนวยการเขตกำแพงเพชร รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินในสังกัด อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดพื้นที่ Innovation Club by GSB Startup ดังกล่าว ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจเริ่มธุรกิจให้มีพื้นที่เรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup ตั้งแต่มหาวิทยาลัย และเติบโตเป็น Startup รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไปอย่างครบวงจรและยั่งยืน 
ภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดระดับประเทศเดือนกันยายน 2562 และนักศึกษาที่ชนะการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาด้วย

Skip to content