banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสินจัดโปรโมชันร่วมงาน Money Expo เชียงใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ ดอกเบี้ยบ้านปีแรก 0.250% สินเชื่อ SMEs ดอกเบี้ยต่ำสุด 2 ปีแรก 2.99% เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบี้ยสูงสุด 10.80% ต่อปี เทียบเท่าฝากประจำ 3% ต่อปี

ออมสินจัดโปรโมชันร่วมงาน Money Expo เชียงใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ ดอกเบี้ยบ้านปีแรก 0.250% สินเชื่อ SMEs ดอกเบี้ยต่ำสุด 2 ปีแรก 2.99% เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบี้ยสูงสุด 10.80% ต่อปี เทียบเท่าฝากประจำ 3% ต่อปี

11 พ.ย. 2564
Skip to content