banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ออกสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย ตามนโยบายรัฐบาล ดอกเบี้ย 1% ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี ไม่ต้องมีหลักประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกัน ยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ออมสิน ออกสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย ตามนโยบายรัฐบาล ดอกเบี้ย 1% ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี ไม่ต้องมีหลักประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกัน ยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

31 ต.ค. 2566

ข่าวprที่ 45 (โครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย) Final

Sent Pr สินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย

Skip to content