banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน จับมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ออกสินเชื่อ “GSB EV Supply Chain” ดอกเบี้ยต่ำ 3.745% ต่อปี หนุนผู้ประกอบการยานยนต์ EV และ Supply Chain เข้าถึงแหล่งทุน ผลักดันภาคธุรกิจร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

ออมสิน จับมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ออกสินเชื่อ “GSB EV Supply Chain” ดอกเบี้ยต่ำ 3.745% ต่อปี หนุนผู้ประกอบการยานยนต์ EV และ Supply Chain เข้าถึงแหล่งทุน ผลักดันภาคธุรกิจร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

21 ส.ค. 2566
Skip to content