banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยให้พักชำระเงินต้น จนถึง 31 ธันวาคม 2564

ออมสิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยให้พักชำระเงินต้น จนถึง 31 ธันวาคม 2564

12 พ.ค. 2564

 

 

Skip to content