banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ชี้แจงการคุ้มครองเงินฝากลูกค้า เป็นไปตาม พ.ร.บ. ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก

ธนาคารออมสิน ชี้แจงการคุ้มครองเงินฝากลูกค้า เป็นไปตาม พ.ร.บ. ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก

10 ส.ค. 2564

S 112631868

Skip to content