banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมโครงการจับคู่กู้เงิน

ออมสินร่วมโครงการจับคู่กู้เงิน

7 มิ.ย. 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ธนาคารออมสินโดยคุณกฤตปุณย์ ชาติวิริยะอำนวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs ร่วมพิธีเปิดโครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับร้านอาหาร โดยมีคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ ธนาคารออมสินได้ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษ ในระหว่างวันที่ 7 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ด้วย ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Skip to content