banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > GSB Smart Homestay คว้ารางวัล Global Corporate Sustainability Awards

GSB Smart Homestay คว้ารางวัล Global Corporate Sustainability Awards

28 พ.ย. 2562

    “GSB Smart Homestay” ธนาคารออมสิน ได้รับรางวัล Global Corporate Sustainability Awards สาขา Best Practice ด้าน Great Practice of 2019 จากงาน Global Corporate Sustainability Forum ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คุณบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส สายงานเทคโนยีสารสนเทศ ได้เป็นผู้แทนธนาคารออมสินเข้ารับรางวัลจาก Mr.Chen Chien-jen รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน และมีคุณพิชญ์สินี ตั้งตรงจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานเลขาธิการธนาคาร พร้อมด้วยคุณวินัย สิทธิไวยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในพิธีรับรางวัลดังกล่าว
            รางวัล Global Corporate Sustainability Awards สาขา Best Practice ด้าน Great Practice of 2019  เป็นรางวับที่มอบให้กับองค์กรที่มีแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น โดยโครงการ “GSB Smart Homestay” ของธนาคารออมสินได้รับรางวัลในครั้งนี้เนื่องจากเป็นโครงการที่สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน โดยเป็นการบูรณาการแนวความคิดร่วมกันระหว่างชุมชนกับธนาคารออมสิน ในการยกระดับโฮมสเตย์ไทยไปสู่ระดับสากลและพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ขนบประเพณี และวิถีชุมชน ให้เป็นโฮมสเตย์แห่งใหม่ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์และบริการในท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ อันนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

Skip to content