banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > GSB SMART Homestay คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2019

GSB SMART Homestay คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2019

24 พ.ค. 2562

 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เข้ารับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 ประเภท Social Empowerment จากโครงการ “GSB SMART Homestay” ในงาน International CSR Summit 2019 ณ ประเทศไต้หวัน ซึ่ง Enterprise Asia องค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมในภูมิภาคเอเชียอย่างยั่งยืนจัดขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
 ทั้งนี้ โครงการ “GSB SMART Homestay” ของธนาคารออมสินที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน พร้อมยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เข้ากับนวัตกรรมการบริหารจัดการสมัยใหม่ อันเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Skip to content