banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปี 2567

5 มี.ค. 2567

ธนาคารออมสินมุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) อย่างเต็มรูปแบบเพื่อ “ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม” สร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมด้วยแนวคิด “Making POSITIVE Impact on Society” มุ่งสร้างความสมดุลในด้าน

  • สังคม (People) ที่มุ่งสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินด้วยต้นทุนดอกเบี้ยที่เป็นธรรม
  • สิ่งแวดล้อม (Planet) มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และดูแลสิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐกิจ (Profit) มุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในองค์กร สร้างกำไรตามสมควรให้กับองค์กร

นำเอาภารกิจเชิงสังคม (Social Mission) มาบูรณาการภารกิจด้านสังคม (Social Mission Integration) ในทุกกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ ด้วยการดำเนินภารกิจหลัก 2 ด้านควบคู่กัน (Dual Missions) ทั้งภารกิจเชิงพาณิชย์ (Commercial Mission) ที่มีเป้าหมายการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่องค์กร พร้อมดูแลพนักงานและลูกจ้าง และมิติภายนอกองค์กร (External Sustainability) ด้วยการนำกำไรจากการดำเนินกิจการไปสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคม ในการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

โดยปัจจุบันธนาคารมีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ ด้านทักษะใหม่ (New Skills) ดังนั้น การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ ให้กับ บุคคลภายนอก จึงเป็นโอกาสที่ธนาคารจะสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีพื้นฐานการศึกษาโดยตรงมาร่วมปฏิบัติงานกับธนาคารซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร

 

ทุนปริญญาโท1040

 

 

                            1.ทุนการศึกษาบุคคลภายนอก  ระดับปริญญาโท  ภายในประเทศ  ประจำปี  2567  จำนวน 4  ทุน  โดยกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข  ดังนี้

                                  1.1สถาบันการศึกษา  และหลักสูตรการศึกษา /สาขาวิชา  ที่เน้นทางด้าน

รายละเอียด ทุนการศึกษาบุคคลภายนอก  ระดับปริญญาโทภายในประเทศ ปี 2567
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานและมีการวัดผลการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

 1. ด้านการบริหารจัดการข้อมูล

 

 

 – กลุ่มสาขาวิชา Data Analytic / Data Science
 – กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ /
เทคโนโลยีข้อมูล /การจัดการข้อมูล / สถิติเชิงประยุกต์
 – หรือสาขาวิชาอื่นตามที่ธนาคารเห็นสมควร

 2.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 – กลุ่มสาขาวิชา Cyber Security and Information
Assurance
 – กลุ่มสาขาวิชา Artificial Intelligence Engineer (AI)
 – หรือสาขาวิชาอื่นตามที่ธนาคารเห็นสมควร

 3.  ด้านทักษะความรู้สมัยใหม่  (Future Skills)

 

 

 – กลุ่มสาขาวิชา Digital
 – กลุ่มสาขาวิชานวัตกรรม (Innovation)
 – กลุ่มสาขาวิชา ESG (Sustainability)
 – หรือสาขาวิชาอื่นตามที่ธนาคารเห็นสมควร

 

                                  1.2  ธนาคารจะให้ทุนการศึกษากับบุคคลภายนอก ระดับปริญญาโท  ภายในประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2567  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเต็มจำนวนตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายอื่น เช่น  ค่าสมัคร  ค่าทดสอบ  ค่าหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการศึกษา  ฯลฯ ยกเว้น ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ  แต่ไม่เกินทุนการศึกษาละ  500,000.-บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)
ทั้งนี้  กำหนดระยะเวลาของการให้ทุนการศึกษา  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษากำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา  และธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2.1  เป็นบุคคลภายนอก  หรือบุตรพนักงานธนาคารออมสิน

2.2  อายุไม่เกิน  28  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่ปิดรับสมัครตามข้อ  3.1

2.3  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

2.4  เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.5  ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

2.6  กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  2/2566  หรือผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา  และมีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาในปีการศึกษา  2567  ในสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด

2.7  ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกมัดจากทุนประเภทอื่น  และต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาซ้ำซ้อนจากทุนอื่น

2.8  ต้องได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาพนักงาน บุคคลภายนอก  และการศึกษาต่อโดยทุนส่วนตัว

2.9  สามารถเข้ารับการฝึกอบรม  หรือเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพหรือเข้ารับการฝึกงานได้ตามที่ธนาคารกำหนด

2.10  เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม  ธรรมาภิบาล  และมีทัศนคติและความประพฤติดี

2.11  ไม่เคยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหาย  ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล  เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดพลาดอันได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

2.12  เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ

3.1  ธนาคารจะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อขอรับทุนการศึกษา  ระดับปริญญาโท  ภายในประเทศ  ประจำปีการศึกษา  2567  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  31  ตุลาคม  2567  และจะประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นรอบ  ๆ  ทั้งนี้  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

3.2  เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร

3.2.1  ใบสมัครขอรับทุนธนาคารออมสิน

3.2.2  ประวัติย่อ  (Resume)

3.2.3  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ  ขนาด  1  นิ้ว  1  รูป  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  3  เดือน

3.2.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

3.2.5  สำเนาหนังสือแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

3.2.6  สำเนาใบแสดงผลการเรียน  (Transcript)  ระดับปริญญาตรี

3.2.7  เอกสารหรือหนังสือตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเพื่อศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาตามที่ธนาคารกำหนด  หรือเอกสารรับรองจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาว่าอยู่ระหว่างการศึกษา  แล้วแต่กรณี  พร้อมรายละเอียด

ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสารตาม 3.2  ทุกฉบับ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลต่าง ๆ  ที่ให้ไว้ในการสมัคร  ตลอดจนรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฉบับนี้จริง  โดยหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฉบับนี้  ให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ  และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิผู้สมัคร  หรือยกเลิกการให้ทุนการศึกษาตามประกาศรับสมัครฉบับนี้ได้ทันที

3.3  ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา

ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบที่ธนาคารกำหนด   ผ่านช่องทางออนไลน์  พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครตาม  3.2  ทั้งหมด  ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (PDF  file)  โดยดูรายละเอียด  ได้ที่  www.gsb.or.th  ในหัวข้อ  “สมัครงาน/ทุนการศึกษา”  

ทั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องแนบและบันทึกเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ใน  3.2  ให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัคร

4.1  ผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจะต้องผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติตามข้อ  2.  และความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินกำหนด  โดยอาจพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมจากข้อมูลต่าง ๆ  เช่น  ข้อมูลที่ผู้สมัครให้ไว้ในการสมัคร  และจากข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบการพิจารณาด้วย

4.2  เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมตาม  4.1  จะได้รับแจ้งจากธนาคารเพื่อแจ้งกำหนดนัดหมายให้ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

4.2.1  การทดสอบ   ทำแบบทดสอบความเหมาะสมด้านต่าง ๆ  ตามที่ธนาคารกำหนด  เช่น  ทดสอบทัศนคติ  ทดสอบบุคลิกภาพ

4.2.2  การสัมภาษณ์  ผู้สมัครจะต้องเข้ามาสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามวัน  เวลา   และสถานที่  ที่ธนาคารกำหนด
ทั้งนี้  จำนวนรอบการสัมภาษณ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด  โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์  (ในแต่ละรอบ)  ทราบล่วงหน้า

4.3  ผู้สมัครที่ได้รับแจ้งตาม 4.2  จะต้องนำเอกสารต้นฉบับและหลักฐานประกอบการสมัครตาม 3.2  มาแสดงต่อคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาพนักงาน  บุคคลภายนอก  และการศึกษาต่อโดยทุนส่วนตัว   ในวันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้วย

ทั้งนี้  การตัดสินของธนาคารให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2567  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาพนักงาน  บุคคลภายนอก และการศึกษาต่อโดยทุนส่วนตัวพิจารณาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเป็นรอบ  ๆ   ทางเว็บไซต์  ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th  ในหัวข้อ “สมัครงาน/ทุนการศึกษา”  
กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาตามวรรคก่อนสละสิทธิ์การรับทุน  หรือถูกเพิกถอนการให้ทุนการศึกษา  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาแทน  หรือยกเลิกการให้ทุนการศึกษาตามประกาศรับสมัครฉบับนี้ก็ได้

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2299 8000 ต่อ 040347 , 040349

หรือ Line Official : GSB Scholarship

 

Skip to content