banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเปิดตัวโครงการ “ปลูกป่าป้องโลก” หนุน GSB NET ZERO in 2050

ออมสินเปิดตัวโครงการ “ปลูกป่าป้องโลก” หนุน GSB NET ZERO in 2050

5 ก.ค. 2567

ธนาคารออมสินเปิดตัวโครงการ “ปลูกป่าป้องโลก” เน้นย้ำการขับเคลื่อนในทุกมิติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจของธนาคารสุทธิเป็นศูนย์ “GSB NET ZERO in 2050” โดยเมื่อวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คุณวชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าป้องโลกในพื้นที่จังเลย เป็นพื้นที่แรกในการปลูกป่าของโครงการฯ โดยมีคุณอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย คุณสราวุฒิ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ร่วมการปลูกป่าในครั้งนี้ ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า ป่าภูเรือ และบ้านโป่งกวาง อ.ภูเรือ จังหวัดเลย ทั้งนี้ ธนาคารออมสินดำเนินการโครงการ “ปลูกป้องโลก” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผืนป่าช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าเชิงนิเวศวิทยาของพื้นที่ นอกจากนี้การดำเนินโครงการฯ ยังสร้างงานรายได้ให้กับคนในชุมชนและ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ เกิดเครือข่ายอนุรักษ์และรักษาป่าอย่างยั่งยืน โดยมีแผนจะทำการปลูกป่าในโครงการฯ จำนวน 50,000 ไร่ ในระยะเวลา 10 ปี (ปี 2567 – 2576) โดยในปีนี้นับเป็นก้าวแรกซึ่งจะมีการดำเนินการปลูกป่า จำนวน 1,600 ไร่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดเลย

Skip to content