banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ช่วยเหลือลูกหนี้ถูกผลกระทบจากโควิด-19 ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ตามความสมัครใจต่อเนื่องถึงมีนาคม 2565

ออมสิน ช่วยเหลือลูกหนี้ถูกผลกระทบจากโควิด-19 ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ตามความสมัครใจต่อเนื่องถึงมีนาคม 2565

23 ธ.ค. 2564

2230361

 

ข่าวขยายระยะเวลาพักชำระหนี้3เดือน Copy

Skip to content