banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > GSB Demo Day โครงการ GSB Talent Innovation Grand Slam

GSB Demo Day โครงการ GSB Talent Innovation Grand Slam

2 ต.ค. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม GSB Demo Day โครงการ GSB Talent Innovation Grand Slam เพื่อให้พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (GSB Talent) ของธนาคาร โดยมีคุณเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยดร.รณกร ไวยวุฒิ ที่ปรึกษาโครงการฯ และมีคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

โครงการ GSB Talent Innovation Grand Slam เป็นโครงการที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างนักคิดภายในองค์กร และพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถให้มีความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้ด้านนวัตกรรม และเพิ่มมูลค่าในกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจและบริการผ่านกระบวนการพัฒนาและนำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการแข่งขัน

Skip to content