banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน จ.นครราชสีมา

GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน จ.นครราชสีมา

10 พ.ย. 2563

           ธนาคารออมสินโดยฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ ภาค 13 และบริษัท พี.เอ็ม.จี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมดำเนินโครงการออมสินสนับสนุนสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชนฐานราก “GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน” ในวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยจัดการฝึกอบรมอาชีพพร้อมให้ความรู้ทางการเงินกับผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวนรวม 360 คน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.นครราชสีมา

Skip to content