banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินได้รับ “รางวัล DPO Award of Excellence” ประจำปี 2567

ออมสินได้รับ “รางวัล DPO Award of Excellence” ประจำปี 2567

29 ม.ค. 2567

ธนาคารออมสินคว้ารางวัลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเด่นประจำปี 2567 (DPO Award of Excellence) โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศให้ธนาคารออมสินเป็น 1 ใน 10 หน่วยงานของรัฐที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 คุณวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของธนาคารออมสิน เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเด่นประจำปี 2567 จากคุณประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “Super Hero ผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน” และเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญและดำเนินงานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์บริการประชาชน PDPA Center อาคารศูนย์บริการลูกค้า NT กรุงเทพฯ

Skip to content