banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > CSR ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างฝายมีชีวิต ณ วัดมวกเหล็กนอก จ.สระบุรี

CSR ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างฝายมีชีวิต ณ วัดมวกเหล็กนอก จ.สระบุรี

29 ธ.ค. 2562

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในกิจกรรม CSR ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การจัดการน้ำสนับสนุนการสร้างฝายมีชีวิต ณ บริเวณท่าน้ำวัดมวกเหล็กนอก จ.สระบุรี โดยส่งมอบฝายมีชีวิตซึ่งธนาคารออมสินให้การสนับสนุนการจัดสร้างแก่เทศบาลตำบลหมวกเหล็ก เพื่อประโยชน์ในการชะลอน้ำในช่วงน้ำหลาก และกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง โดยมีคุณสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เป็นผู้รับมอบ โอกาสนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมปล่อยปลาลงคลองมวกเหล็กและทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดมวกเหล็กนอกด้วย

Skip to content