banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบงานชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 01.00-08.00 น.

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบงานชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 01.00-08.00 น.

15 ก.ค. 2565

23 07 2565 ปิด Cre

Skip to content