banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ไม่สามารถใช้บริการโอนเงินตราต่างประเทศผ่านธนาคารตัวแทน สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เนื่องจากธนาคารมีการปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) กับธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

ไม่สามารถใช้บริการโอนเงินตราต่างประเทศผ่านธนาคารตัวแทน สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เนื่องจากธนาคารมีการปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) กับธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

2 มี.ค. 2563

ไม่สามารถใช้บริการโอนเงินตราต่างประเทศผ่านธนาคารตัวแทน สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เนื่องจากธนาคารมีการปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) กับธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ขออภัยในความไม่สะดวก

Skip to content